Algemene Voorwaarden

A Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het
verrichten van Werkzaamheden.
2 Opdrachtnemer: de (accountants)praktijk die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de (accountants)praktijk en niet aan enige aan de (accountants)
praktijk verbonden persoon te zijn gegeven. Alle Overeenkomsten komen dan ook tot stand met
Opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de bedoeling van Opdrachtgever is dat een opdracht door een
bepaalde aan de (accountants)praktijk verbonden persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen
hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de
werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder
stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer
vervaardigde of verzamelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
5 Overeenkomst/Opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van
Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de
opdrachtbevestiging.

B Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om
Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende
Werkzaamheden.
2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of (een nadere)
opdrachtbevestiging.
3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden
bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
5 De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene voorwaarden – geven de volledige
afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de
Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake
komen te vervallen.
6 De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden,
aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en
Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
7 Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze
algemene voorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een
nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk
benadert.
8 Bepalingen in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun aard ook na afloop
of beëindiging van de Overeenkomst van kracht dienen te blijven, blijven na afloop of beëindiging van kracht,
waaronder mede begrepen de artikelen G, I, J, L, P en R lid 2.

C Aanvang en duur van de Overeenkomst
1 Elke Overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende
opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen en is ondertekend.
De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de
verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D Gegevens Opdrachtgever
1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Hieronder dient mede te worden begrepen de documenten
die de Opdrachtnemer zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de
Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan
de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken.
2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist
en/of niet volledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.
5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium,
ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
6 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde Bescheiden, behoudens
het bepaalde onder O. aan deze geretourneerd. Opdrachtgever draagt de kosten voor deze retourzending van
Bescheiden.

E Uitvoering Overeenkomst
1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van
Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
2 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke
toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of
derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon
of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4 Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en
beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt
geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek
aan Opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de
wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
5 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of
bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking
heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
6 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan
ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de
Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te
beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer overeengekomen is.
7 De uitvoering van de Overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek
gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal
Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de
toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en
richtlijnen.

F Geheimhouding en exclusiviteit
1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst
zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever
ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt
tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en
andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht
opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze
bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor
zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening
aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te
herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan
te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in
geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij
deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te
hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te
openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het
kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.
4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever
niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer
openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks
uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende
Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking
rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5 Bij overtreding van de in het vorige lid opgenomen verbod is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare
boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het recht van de
Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen.

G Intellectuele eigendom
1 De rechten van intellectuele eigendom op al hetgeen Opdrachtnemer gebruikt en/of ter beschikking stelt in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst, berusten bij Opdrachtnemer of haar licentiegevers. Niets in de
Overeenkomst of deze voorwaarden strekt tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden al hetgeen waarop het intellectueel eigendom van Opdrachtnemer
berust, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen,
adviezen, (model-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan
niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te
exploiteren.
3 Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever op programmatuur, software e.d. een gebruiksrecht verlenen.
Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeenkomst eindigt, tenzij anders wordt overeengekomen. Na einde van het gebruiksrecht dient Opdrachtgever het gebruik van de programmatuur e.d. te staken
en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient eventuele programmatuur van zijn systemen te verwijderen.
4 Opdrachtnemer heeft het recht om technische maatregelen te nemen om haar rechten (van intellectuele
eigendom) of die van haar licentiegevers, te beschermen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om deze
maatregelen te verwijderen of te ontwijken.
5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders
dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever
zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.
6 Bij overtreding van de in lid 2, 3, 4 en/of 5 opgenomen bepalingen is de Opdrachtgever een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het recht van de
Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen.

H Overmacht
1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van
werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn
onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze
op de overeengekomen wijze na te komen.
2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat recht op enige
schadevergoeding bestaat.
3 Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is de Opdrachtnemer gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
Algemene voorwaarden
versie november 2017
Kijk voor meer informatie over SRA en de aangesloten kantoren op www.sra.nl.

I Honorarium
1 Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn
Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen
voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met de einddeclaratie.
2 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
3 Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan
worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd
naarmate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht. Reis- en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht.
4 Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd
daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de
Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaamheden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever
alsdan eveneens verschuldigd is.
5 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of
prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig
aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
6 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde
derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na
volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

J Betaling
1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen,
doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door
middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling
betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen
termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere
sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde
bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en
ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor
rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van
buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 40.
4 Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten als bedoeld in lid 3, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
ten slotte in mindering van de opeisbare hoofdsommen die het langst openstaan en de lopende rente.
5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer
daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende)
zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde
zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van
de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken
hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
6 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten
behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

K Reclame
1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen
30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond van de klachten.
2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens
voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3 Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de klacht van de Opdrachtgever te onderzoeken.
4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in
rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde
Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar
evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
5 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de
reclame.

L Aansprakelijkheid en vrijwaring
1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is
van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst.
Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door
Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de
aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot
het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de
Overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het in de
vorige zin bedoelde bedrag gesteld op tweemaal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden
voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal
de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000, per gebeurtenis,
waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen – gezien de omvang
van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan – reden zien om bij het aangaan van de
Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
2 Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, niet aansprakelijk voor:
■ bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet-tijdig aangeleverde Bescheiden, gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder begrepen
de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren
bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever;
■ bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door
Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet
begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
■ bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.
3 Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond na ontdekking van een
tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor
zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering
van het gebrekkige product.
4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van Bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever,
Opdrachtnemer of derden. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op
verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever
en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van
hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt
tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door
derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische
communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk
of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van
opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De datauittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door
verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met
de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder
tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband
houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van
Opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening,
zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval
Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de Opdracht terug te geven en/of
gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel
ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van
Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
7 Alle beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer die in dit artikel zijn opgenomen,
gelden onverkort voor de feitelijk uitvoerende(n) die Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever
verrichten. Feitelijk uitvoerenden kunnen op deze bepalingen ook een beroep doen jegens Opdrachtgever.

M Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere
bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van
Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend
werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft
niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling
en/of de Raad voor Geschillen.

N Opzegging
1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door
opzegging beëindigen. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder
I. tweede en derde lid van toepassing en dienen in ieder geval het honorarium voor de verrichte werkzaamheden en de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te worden te worden vergoed.
2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3 Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden
Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al
datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.

O Opschortingsrecht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de
afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare
vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van
Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

P Toepasselijk recht en forumkeuze
1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze
van geschillenbeslechting.

Q Elektronische communicatie en elektronisch deponeren van jaarstukken
1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische
middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloud-toepassingen).
Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van
correct geadresseerde faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en
voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de Opdracht
betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte
of aanvaarde communicatiemiddelen.
2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij
één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken,
applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge
van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur
gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen
en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan
door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische) jaarstukken en het digitaal deponeren
daarvan bij de Kamer van Koophandel.
4 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag
worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de
door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de
ontvanger.
6 Het bepaalde in artikel L is van dienovereenkomstige toepassing.

R. Overige bepalingen
1 Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt Opdrachtgever zorg voor
een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke
regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat
Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van
Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te
stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever
verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en
viruscontrole procedures.
2 Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtnemer
aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel
direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten
gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.
Contact