Disclaimer
De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene
informatiedoeleinden. De opgenomen informatie is niet geschikt voor individueel advies. Daarom
dienen handelingen die verricht worden naar aanleiding van deze informatie getoetst te worden
door een deskundige.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud
van de op deze website verstrekte informatie, kan Zakenraad niet garanderen dat deze informatie
te allen tijde actueel en compleet is. Zakenraad aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor
directe of indirecte schade welke ontstaat naar aanleiding van het raadplegen van deze website.
Dat geldt tevens voor de inhoud van gelinkte sites.
Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de
inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch,
door fotokopie├źn, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van
Zakenraad.